PRIVACY VERKLARING AESTHETIC ART

 

Hieronder wordt toegelicht welke persoonsgegevens door Aesthetic Art worden verwerkt, voor welke doeleinden en wat daarbij de rechten en richtlijnen zijn.

Ik ben arts en eigenaar van Aesthetic Art, een eenmanszaak gevestigd te (6301 HD) Valkenburg aan de Geul aan het Broekhem 25a, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 67100546. Het BIG nummer is 69920445801 en het AGB nummer is 84106114. Middels Aesthetic Art voer ik cosmetische handelingen uit.

Als u met mij een behandelingsovereenkomst sluit, respecteer ik uw privacy en verwerk ik uw persoonsgegevens in de hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

In deze privacyverklaring leg ik u uit wat persoonsgegevens zijn, waarom ik ze verwerk en hoe ik ermee omga. Mocht u na het lezen van deze privacy verklaring nog aanvullende vragen hebben, kunt u mij contacteren via onderstaand e-mailadres.

PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens zien op alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Ik verwerk in mijn praktijk de volgende persoonsgegevens:

–          basisgegevens om vast te stellen wie u bent (voor- en achternaam bijvoorbeeld);

–          contactgegevens (adres, e-mailadres en telefoonnummer bijvoorbeeld);

–          Medische/gezondheidsgegevens (allergiëen bijvoorbeeld maar ook met betrekking tot haarimplantaten en fillers);

–          als u mijn website bezoekt: gegevens over het door u gebruikte apparaat (IP adres);

–          alle overige persoonsgegevens die u aan mij verstrekt of die ik kan verkrijgen om uw persoonsgegevens te verwerken.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van medische/cosmetische diensten ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst;
 • Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Om statistieken over het gebruik van mijn website te maken en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

De wettelijke grondslagen waarop ik uw persoonsgegevens verwerk zijn:

 • de uitvoering van een (behandel)overeenkomst;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • uw toestemming.
 1. Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard om de doelen in deze privacyverklaring genoemd te bereiken of om aan wet- en regelgeving te voldoen. Voor het bewaren van documenten hanteer ik de volgende bewaartermijnen:

 • dossiers: twintig (20 jaar) na het beëindigen van de behandeling;
 • administratieve gegevens: zeven (7 jaar).
 1. Doorgifte

Ik kan uw persoonsgegevens delen met derden voor:

 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals toezichthouders en andere instanties;
 • de diensten die ondersteunend zijn aan Aesthetic Art, zoals ICT- leverancier of salarisadministratie.

Ik deel alleen met derden voor in deze Privacyverklaring genoemde doelen en grondslagen. Als ik uw gegevens deel met derden, dan zijn die derden zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Ik ben niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking door deze derden. Met derden die in mijn opdracht uw persoonsgegevens verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG. Uw persoonsgegevens zullen door mij zonder uw toestemming nooit worden gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.

Indien het noodzakelijk is om uw persoonsgegevens door te geven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte, zal ik erop toezien dat e.e.a. gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 1. Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Als u vragen heeft over de wijze waarop uw persoonsgegevens zijn beveiligd, kunt u mij contacteren via onderstaand e-mailadres.

 1. Uw rechten

U beschikt over een aantal rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens:

–          recht op informatie: u kunt mij vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt;

–          recht op inzage: u kunt uw persoonsgegevens die ik verwerk inzien;

–          recht om gegeven toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken te allen tijde intrekken. Een verdere verwerking van uw persoonsgegevens is dan niet toegestaan, behalve indien deze op basis van een andere wettelijke grondslag worden verwerkt;

–          recht op rectificatie: U kunt mij te allen tijde verzoeken om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren;

–          recht om vergeten te worden: u kunt mij verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen.

–          recht op beperking van de verwerking: u kunt mij onder omstandigheden verzoeken tijdelijk de verwerking te staken;

–          recht op dataportabiliteit: u kunt mij verzoeken om uw persoonsgegevens over te dragen;

–          recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

–          recht op informatie en van verzet betreffende geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens (profilering). Ik maak daarvan geen gebruik.

De uitoefening van deze rechten geschiedt kosteloos. U kunt hiertoe een verzoek indienen via onderstaand e-mailadres. U zult in principe binnen de 4 weken van een reactie worden voorzien, met een optie tot verlenging van deze termijn van tweemaal 4 weken.

 1. Cookies

Op mijn website maak ik gebruik van functionele cookies, zodat de website goed functioneert op alle apparaten. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Op mijn website maak ik geen gebruik van tracking of advertentie cookies.

 1. Vragen of klachten

Indien u onverhoopt een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door mij, kunt u een klacht indienen via frederique@aestheticart.nl. Mocht u onverhoopt van mening zijn dat uw klacht niet correct is afgehandeld, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of de rechter.

 1. Tot slot

Ik behoud mij het recht voor om deze Privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door het aanpassen van deze pagina. Ik adviseer u dan ook om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Deze privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 februari 2021.